Obchodní podmínky

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Speciální nabídky a cenové akce jsou omezeny do vyprodání zásob příslušného produktu, případně časově. Konkrétní podmínky jsou uvedeny u příslušné nabídky.

Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CRD, EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné převést grafiku do elektronické podoby - křivek (viz Přirážky k cenám potisku). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

 

Povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.
 2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně), nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění.

 

Povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH. S konečnou cenou (bez potisku) je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V případě objednání potisku je s finální cenou kupující seznámen před schválením grafiky potisku.
 3. V případě změny v objednávce (ať již z kterékoli strany a z jakéhokoli důvodu) je nutné souhlas zákazníka potvrdit z e-mailové adresy uvedené v objednávce jako kontaktní.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.

 

Zrušení objednávky

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- zboží je dlouhodobě nedostupné

- cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky atd.).

V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno. Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Odeslaná objednávka je závazná, pokud jste ji odeslali omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte!

V případě, že budete mít z jakýchkoliv důvodů zájem o stornování vaší objednávky, neprodleně nás prosím kontaktujte. V případě, že bude objednávka zrušena z naší strany, budete na tuto skutečnost upozorněni emailovou zprávou, na adresu, která je zadána ve vaší objednávce či registraci.

 

Reklamace

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do sedmi kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců.

Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.

V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

 

Způsob platby a platební podmínky

 1. Platba na dobírku
 2. Platba převodem předem

Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovou fakturu. Po připsání platby na náš účet na tentýž e-mail obdržíte daňový doklad.

Při platbě převodem předem může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet). Při tomto způsobu platby je třeba, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě ji lze považovat za zrušenou. V případě následného osobního odběru zboží, je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

 1. Platba převodem se splatností

U dlouhodobých klientů je možná platba fakturou s různou délkou splatnosti dle vzájemné dohody. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

Platba v hotovosti nebo kartou při osobním odběru není možná! Nejsme registrováni v systému EET.

 

Dokumenty vztahující se k objednávce

Veškeré dokumenty a doklady vztahující se k vámi objednanému zboží Vám budou předány společně s dodaným zbožím při předání zboží doručovatelskou společnosti. V každé zásilce musí být přiložena faktura, kterou si uschovejte pro případ reklamace. Faktura slouží jako daňový doklad i záruční list. U vybraného zboží může být přiložen záruční list jako samostatný dokument od výrobce.

 

Dodací podmínky

Zboží se snažíme dodávat v co nejkratší době (uvedené u produktů) v závislosti na aktuálních skladových zásobách.

Standardní termíny dodání zboží
- bez potisku: 5-7 pracovních dnů
- s potiskem: 7-15 pracovních dnů dle množství a technologie potisku

Kratší termín dodání možný po domluvě.

Způsob dodání si můžete vybrat před odesláním objednávky.

Pokud objednáváte více druhů zboží s rozdílnou dostupností, je pouze na vás, zda dáte přednost dodání co nejdříve (zásilky budou rozděleny a zboží, které je skladem, bude odesláno okamžitě) nebo počkáte, až bude všechno vámi objednané zboží skladem a my vám ho poté pošleme najednou v jedné zásilce.